Hizmetlerimiz

Some Carbon Kurumsal Hizmetleri 3 ana koldan oluşmaktadır ;

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI HİZMETLERİ

Sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru kurumsal performans ile ilgili olarak ölçme, açıklama yapma, iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır. Sürdürülebilirlik raporlaması, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerle ilgili raporlamayı tanımlamada kullanılan diğer terimlerle (kurumsal sorumluluk raporlaması vs) anlamdaş olan geniş bir terimdir.

Bir sürdürülebilirlik raporunda, raporlama yapan kurumun sürdürülebilirlik performansının hem pozitif hem de negatif katkılarıyla birlikte, dengeli ve makul bir sunumu yapılmalıdır.

Raporlama Esasları

GRI sürdürülebilirlik raporlaması, üçüncü tarafların şirketin faaliyetlerinden ve tedarik zincirinden kaynaklanan çevresel etkileri değerlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. “GRI Indicator Protocol Set” içerisinde çevreyle ilgili standartlaştırılmış raporlama esasları yer almaktadır. Performans göstergeleri (PI), enerji, biyolojik çeşitlilik ve emisyon kriterlerini içerir. GRI sürdürülebilirlik raporlamasının amacı, şirketin sürdürülebilirlik performansını daha kapsamlı kavramlarla üçüncü paydaşlara sunmaktır. Sürdürülebilirlik performansı, sektörel veya küresel düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal kaynaklara yönelik sınırlamalar kapsamında incelenir.

Sürdürülebilirlik Raporlamasının Şirketlere Katkıları

Sürdürülebilirlik raporlaması özel şirketlere, kamu ve gönüllü sektör kuruluşlarına hem “iç” hem de “dış” katkılar sağlar:

• Misyonlarını ve önemsedikleri değerleri teyit etme,

• Ekonomik, çevresel ve sosyal yönetişim performanslarını ve iyileştirmelerini ölçme,

• Organizasyonun yönetimini sürdürülebilir ve verimli hale getirmek ve değişimi etkin bir şekilde yönetmek için hedefler belirleme ve stratejiler geliştirme,

• Paydaşlar ile sistematik olarak bilgi paylaşımını sağlama,

• Sürdürülebilirlik performansının ve etkilerinin aktarılabilmesi için platform sağlama,

• Paydaş ve müşterilerin beklenti ve taleplerine şeffaf iletişim kanalı ile cevap verme,

• Daha fazla hesap verebilir olarak güven ve itibarı güçlendirme.

GRI Standartlarının Yapısı GRI Standartları, üç seri halinde düzenlenen birbiriyle ilişkili standartlar sistemi olarak yapılandırılmıştır:

• GRI Evrensel Standardı

• GRI Sektör Standardı

• GRI Özel Standart 7

 • Sera Gazı Envanteri Raporlaması(CDP)

Küresel ısınma, dünyamızın geleceğini tehdit eden en büyük felaket olarak gösterilmektedir. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak; yangın ve sel gibi doğal afetlerin sıklığı küresel ısınma kaynaklı olup insan yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm sivil ve global aktörler küresel ısınmayı durdurmak için çeşitli eylem planları geliştirmekte ve aksiyona geçmektedirler.Sera gazı emisyonları; küresel ısınmanın etkilerini arttırma konusunda başrolde yer almaktadır. Bu emisyonlar insan yaşamı ve üretim sanayinde sıklıkla, farkında olarak veya olmayarak atmosfere salınan gazlardan kaynaklanmaktadır.

Sera Gazı Envanteri Raporlaması Amacı

Some Carbon olarak, mevcut çevresel etkilerini tespit etmek amacıyla Sera Gazı Envanter Raporu hazırlanması konusunda firmalara destek sağlamaktayız. Firmaların mevcut sera gazı envanterlerinin oluşturulmasının ardından çeşitli azaltım planları sunularak, çevresel etkileri minimize etmeyi amaçlamaktayız. Ayrıca, sera gazı envanterinin oluşturulması firmaların doğaya karşı daha duyarlı olmasını sağlamakla beraber, daha şeffaf bir yönetim anlayışında olduklarını ispat etmektedir. Bu şeffaflık günümüzde prestij açısından büyük önem arz etmektedir.

Sera gazı envanteri raporlaması için kullanılan çeşitli rehber dokümanlar bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilinen iki doküman; ISO 14064 – 1 ve GHG (Greenhouse Gas) Protokolü’dür. Bu dokümanlar, kurumsal hesaplama ve raporlama konusunda standartlar hakkında bilgi vermektedir.

Rapor Kapsamı

Envanter raporu oluşturulurken, firmaya ait veriler üç başlık altında değerlendirilir. Bu başlıklar;

doğrudan emisyonlar, dolaylı emisyonlar ve diğer dolaylı emisyonlar olarak tanımlanmaktadır. Kapsam Ibaşlığı altında firmanın doğrudan emisyonları hesaplanırken Kapsam II ve Kapsam III’te dolaylı emisyonların hesaplaması yapılmaktadır. Genellikle, Kapsam I ve Kapsam II verilerine istinaden hesaplama yapılırken, Kapsam III’te hizmet verilen firmanın sahip olduğu verilerin elde edilmesinde güçlük yaşanabilmektedir. Ancak, firmanın sahip olduğu veriler göz önünde bulundurularak talebe istinaden Kapsam III emisyon hesaplaması da yapılabilmektedir.

Kapsam I (Kategori 1); Doğrudan Emisyonlar (Firma tarafından oluşan ve doğrudan atmosfere yapılan sera gazı emisyonlarıdır. Bunlar; doğalgaz, dizel yakıt veya LPG kaynaklı sabit yanma emisyonlarını, şirkete ait araçlardan kaynaklı hareketli yanma emisyonlarını, soğutucu ve klimalardan kaynaklı soğutucu gaz kaçaklarını kapsar)

Kapsam II (Kategori 2); Dolaylı Emisyonlar (Firma tarafından satın alınan elektrik, ısıtma ve soğutma sırasında oluşan emisyonları kapsar ve ülkeden ülkeye değişebilir.)

Kapsam III (Kategori 3,4,5,6); Diğer Dolaylı Emisyonlar (satın alınan mal ve hizmetler, şirkete ait olmayan araçlardan kaynaklı emisyonlar, atık bertaraf ve diğer dış kullanımlardan kaynaklı emisyonlardır.)

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 • Karbon Etki Tespiti

Karbondioksit emisyonlarınızın mevcut ve gelecek durumdaki potansiyel tehditleri ve teknoekonomik analizleri uygulama sahasında yerinde çeşitli ölçümleri ve testleri ile tespit edilir. Süreç sonunda karbon yol haritası veriler ile birlikte müşteriye sunulur.

 • Karbon Değerlendirme Çalışması

Karbon etki tespiti raporlaması sonucunda ortaya çıkan veriler eşliğinde müşteri ile istişare sonucunda karbon uygulama noktaları belirlenir. Bu aşamadan sonra haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda hareket planı, eğitim ve danışmanlık yol haritaları hazırlanır ve fiziki yapılanma(eğer olacaksa proje uygulama sahası) belirlenir. Proje bilimsel bilgi aktarımı(know-how) süreçleri geliştirilir.

 • Karbon Ön Fizibilite Çalışması

Fiziksel yapılanmanın genel kullanım/akış şemaları ortaya konur. Proje yatırım geri dönüş süresi(ROI) ve proje projeksiyonu yapılan kapasite ve girdi-çıktı akışı belirlenmesi ve amortisman analizlerinin raporlaması gerçekleştirilir. Potansiyel hibe, teşvik ve destek mekanizmalarına başvuru süreçleri yönetilir ve olası partnerlik/iş birliklerinde iletişim koordinasyonu gerçekleştirilir.

 • Karbon Fizibilite Çalışması

Projenin detaylı proses akış ve ekipman şemalarının teknik şartname olarak tamamlanır. Proje teknik ve finansal projeksiyonunun hazırlanması ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim(ESG) ağının oluşturulmasını kapsar. Proje fiziksel saha prosedürleri tamamlanır. Proje risk, tehlike ve işletilebilirlik analizleri ve dokümantasyonları tamamlanır. Proje kapsamında bilimsel karar verme ve veri yönetiminin planlanması sağlanır. Gerçekleştirilebilecek pilot tesisin ölçek büyütme(scale-up) süreçlerinin planlanması gerçekleştirilir. Potansiyel inovasyonların FSMH(Fikri Sinai Mülkiyet Hakları) ve lisanslandırma belgeleri dokümante edilir.

 • Projelendirme

Anahtar teslim tesis kurulumu tamamlanır. Tesisin tüm izin ve sertifikasyon süreçleri yürütülür. Tesisin lisanslandırma ve belgelendirme süreçleri yürütülür. Tesisin izleme ve kontrol sistemleri kurulur. Hammadde ve ürünlerin tedarik ağlarının oluşturulması sağlanır.

KURUMSAL EĞİTİM

Temel Karbondioksit Farkındalık Eğitimi

 • Temel sürdürülebilirlik kavramları
 • Çevre ve üretim sürdürülebilirliği içerikleri
 • Sera gazlarının bireysel ve kurumsal etkileri
 • Sürdürülebilirliğin bürokratik etkileri
 • Üretimde karbondioksit emisyonlarının etkileri

Karbon Ekonomisi, Karbon Piyasaları Uygulamaları ve

ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) Bilgilendirmesi

 • Çevre ve üretim sürdürülebilirliğinin içerikleri
 • Sektörlerdeki karbon probleminin teknoekonomik analizi
 • Dünyadaki karbondioksit azaltım mekanizmaları
 • Karbon kredi sisteminin uygulamalı incelenmesi
 • Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’deki geçiş sürecinin analizi ve yol haritası

CCUS(Karbon Tutma, Kullanma ve Depolama) Teknolojileri ve Endüstrideki Uygulamaları

 • Dünyadaki CCUS projelerinin ayrıntılı teknik, çevresel ve finansal projeksiyonunun incelenmesi
 • CCUS tekniklerinin teknoloji hazırlık seviyelerinin(TRL) incelenmesi
 • Türkiye’de mevcut CCUS teknolojileri ve örnek uygulamalar
 • Seçilen bir endüstri(müşteri tarafından belirlenen) için örnek CCUS planlamasının uygulaması
 • Karbon etki haritasının oluşturulması

Mühendislikte Karbondioksit Projelendirme Eğitimi

 • Çalışanların teknik kapasitelerinin ölçülmesi
 • Müşteri firmanın emisyon verilerinin değerlendirilmesi
 • Müşteri firmanın karbondioksit etki haritasının oluşturulması
 • CCUS risk, tehlike ve işletilebilirlik analizinin incelenmesi
 • CCUS teknik, çevresel ve ekonomik parametrelerinin incelenmesi
 • Örnek proje yol haritasının oluşturulması
Eğitim PaketiEğitim TipiEğitim Süresi
Temel Karbondioksit Farkındalık EğitimiOnline/Yüzyüze1 Gün x 4 Saat Toplam 4 Saat
Karbon Ekonomisi ve Karbon Piyasaları Uygulamaları ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) BilgilendirmesiYüzyüze2 Gün x 4 Saat Toplam 8 Saat
(2 Saat Uygulamalı Eğitim)
CCUS(Karbon Tutma, Kullanma ve Depolama) Teknolojileri ve Endüstrideki UygulamalarıYüzyüze4 Gün x 4 Saat Toplam 16 Saat
(2 Saat Uygulamalı Eğitim)
Mühendislikte Karbondioksit Projelendirme EğitimiOnline/Yüzyüze5 Gün x 4 Saat Toplam 20 Saat
(4 Saat Uygulamalı Eğitim)